Adres

Theresiaplein 1a-23
7622 HK Borne

Telefoon

Rian Hesselink 06-23159877
Elleke Brinkman 06-21247012
José Steinbusch 06-43918446
Martin Heutink 06-16817063
Marjolein Walbeek 06-15126564
Carry Lubbers 06-24621441
Martine Hesselink 06–1100861
Inge Bonnes 06-57343465

U kunt ook een bericht achterlaten bij de telefoniste op 085-3037868


E-mail

Rian Hesselink: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elleke Brinkman: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
José Steinbusch: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Marjolein Walbeek: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Martin Heutink: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Carry Lubbers: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Martine Hesselink: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Inge Bonnes: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Of ons algemeen mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Wachttijden

Wanneer u lichamelijke klachten heeft, zoals pijnklachten, slaapproblemen, hyperventilatie, duizeligheid, tinnitus of stress kunt u contact opnemen met Rian Hesselink. Bij haar praktijk voor psychosomatische oefentherapie is geen wachtlijst.

Er wordt niet gewerkt met een wachtlijst. Dat betekent dat u alleen terecht kunt als er plek is; de behandeling kan dan binnen 2 weken na aanmelding gestart worden. Als het niet lukt om binnen 2 weken na aanmelding te starten met de behandeling, verwijzen wij u door naar een geschikte collega.

Helaas is er grote vraag naar psychologische hulp op dit moment. Op 24 augustus 2018 is de verwachting dat er weer ruimte voor nieuwe behandelingen zal zijn bij de praktijken van Elleke Brinkman en José Steinbusch over ruim vier maanden.

De wachttijd bij de Praktijk voor Psychologische Hulpverlening Martin Heutink en Psychologie Praktijk Walbeek is twee weken. Zij werken uitsluitend voor volwassenen en op restitutiebasis. Zij hebben dit jaar geen contracten met de zorgverzekeraars, maar u kunt een deel van de therapie vergoed krijgen via uw zorgverzekering.


Informatie

Klachtenregeling Top-Psyso

De praktijk valt onder de klachtenregeling van het NIP, het Nederlands Instituut voor Psychologen en de VVOCM, de vereniging van psycho somatische oefentherapie.

Mocht u in de behandeling tegen iets aan lopen, waar u moeite mee heeft, dan hopen wij, dat u dit met uw therapeut bespreekt. Wanneer het gesprek over uw klachten deze niet heeft op kunnen lossen, kunt u voor een gesprek terecht bij één van de collega’s. Mocht ook dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u contact opnemen met de geschillen commissie van het NIP. De praktijk verbindt zich aan de beroepscode die landelijk voor alle psychologen is vastgelegd.

Kosten en vergoedingen behandeling  Top-Psyso

De hulp vanuit de praktijk wordt vergoed vanuit alle zorgverzekeraars. Van te voren kunt u zien welke kosten u maakt, wanneer u behandeling volgt.

De psychologische hulp heeft het aanbod van Basis GGZ voor klachten die te maken hebben met een DSM-IV problematiek. Een overzicht van de klachten die hier onder vallen kunt u inzien bij de NZA. Houdt u rekening met de verzekeringskosten van uw verplichte eigen bijdrage, deze is voor 2017 vastgesteld op 385 euro voor het hele jaar.

Wanneer u hulp zoekt bij de psychosomatische oefentherapie voor lichamelijke klachten kunt u hiervoor van uw zorgverzekeraar vergoeding krijgen vanuit uw budget voor fysiotherapie.

De hulp aan kinderen en jongeren wordt bij psychologische hulp vergoed vanuit de gemeente, nadat uw hulpvraag hier is gemeld. Voor de psycho somatische oefentherapie valt de hulp aan kinderen onder de 18 jaar binnen de basisverzekering.

Hebt u een hulpvraag die voorkomt uit een aanpassingsstoornis, of hebt u een vraag voor relatietherapie, hulp bij burn-out en werkgerelateerde klachten, dan wordt dit niet vanuit de zorgverzekeraar vergoed. Het is dan mogelijk om zelf de behandeling te betalen.

Ook wanneer u geen gebruik wilt maken van uw zorgverzekering, omdat u de eigen bijdrage niet aan wilt spreken, of omdat u geen vergoeding van de zorg via de gemeente wilt, kunt u er voor kiezen de therapie zelf te betalen. De kosten van de therapie staan vermeld op een overzicht binnen de praktijk en zullen in de loop van het jaar op de nieuwe website worden vermeld.

Informatiebrief werkwijze en procedure Psychologie Praktijk BJ Brinkman

Welkom bij Psychologie Prakijk B.J. Brinkman, Therapeuten Collectief PsySo

In deze brief vindt u een uitleg over de Psychologie Praktijk en de zaken waar u op kunt letten als u een psychologische therapie volgt. Binnen de Psychologie Praktijk wordt gewerkt vanuit de methodiek van de cognitieve gedragstherapie en van de EMDR. Ook werk ik met oplossingsgerichte technieken, de visie van de systeemtheorie, ontspanningsoefeningen en behandeling via internet (e-health).

Afhankelijk van uw klachten, kunt u uw huisarts vragen om een verwijsbrief voor de Basis GGZ, wanneer gesprekken bij de Praktijk Ondersteuner van de Huisarts (POH) u onvoldoende verder helpen, of wanneer er sprake is van een ernstige klacht, zoals beschreven in de DSM richtlijnen. U ontvangt na uw aanmelding één of meerdere vragenlijsten ter voorbereiding op het kennismakingsgesprek. Ik wil u vragen deze ingevuld terug te sturen, of mee te nemen naar het intakegesprek. Uiteraard bent u niet verplicht alle vragen te beantwoorden. Het kan bij de intake wel helpen wanneer u de vragen zo open mogelijk invult. Als therapeut kan ik met u dan sneller een beeld krijgen van uw klachten, de impact hiervan en hoe deze kunnen zijn ontstaan.

Het intakegesprek is een wederzijdse kennismaking. Wij bespreken in dit gesprek uw hulpvraag en hoe de klachten en problemen met elkaar samenhangen. Ook bespreken wij wat mogelijke oplossingen zijn. Aan het eind van het gesprek wordt ingeschat of de therapie een antwoord kan zijn op uw hulpvraag. U kunt dan besluiten of u met de therapie verder wilt. U kunt het gesprek ook laten bezinken en enige dagen later de beslissing nemen, of u verder wilt met de voorgestelde therapie of met de therapeute. Het kan tijdens de intake, of later in de behandeling blijken, dat uw problematiek beter ergens anders behandeld kan worden. Dit zal ik met u bespreken. U krijgt dan een advies voor een verwijzing.

De behandelingen duren 45 minuten per sessie. Soms werken we met een dubbelsessie van 90 minuten. Dit wordt altijd van tevoren met u overlegd.

De behandeling werkt volgens een cyclus, waarbij in de gesprekken eerst de klachten en problemen verder worden onderzocht, om vervolgens te komen tot een behandelplan met huiswerkopdrachten of gerichte oefeningen. Dit behandelplan wordt regelmatig met u besproken. Wij overleggen, hoe u vindt dat het gaat en of verdere behandeling nog nodig is.

De behandeling richt zich op de klachten en problemen, die u op dit moment heeft. Samen zoeken wij naar de oorzaak van uw klachten. Ook kijken wij naar hoe de klachten in stand worden gehouden. Klachten en problemen komen vaak door stressvolle gebeurtenissen of situaties die u geraakt hebben en waar u zelf niet goed meer uit komt, of niet los van komt, bijvoorbeeld omdat u nog te jong was om de gebeurtenissen aan te kunnen, of te kunnen begrijpen. Ook kan de gebeurtenis te bedreigend, te langdurig, of te stressvol zijn geweest, of voor een groot verlies hebben gezorgd. Wij bespreken samen uw gedrag, hoe u geleerd heeft om met bepaalde situaties om te gaan en de manier waarop u over gebeurtenissen denkt en hoe u zich er bij voelt. Soms biedt gedrag op de korte termijn een oplossing, maar leidt het op de lange duur tot problemen en een verminderd zelfvertrouwen.

Tijdens de sessies werk ik als therapeute met u samen als in een team. Ieder brengt zijn of haar eigen deskundigheid in. Bij het zoeken naar mogelijkheden tot de door u gewenste verandering is uw inbreng onmisbaar. Als u van mening verschilt met mij als therapeute, of wanneer u het niet eens bent met de gang van zaken, dan wil ik u vragen, om dit zo snel mogelijk te bespreken. Dit maakt het mogelijk om de behandeling optimaal aan uw ontwikkelingsproces aan te laten sluiten.

Van mij mag u verwachten, dat ik actief en met deskundigheid werk. Van u wordt in de therapie gevraagd om ook tussen de sessies door actief bezig te zijn met de therapie. Tijdens de behandeling overleggen wij op welke manier u dit het beste kunt doen.

De voortgang van de behandeling wordt regelmatig met u geëvalueerd.
De totale duur van een behandeling is afhankelijk van hoe ernstig en ingewikkeld de problemen zijn, hoe snel dingen veranderen en van de doelen die u wilt bereiken. De doelen formuleren wij zo concreet en zo haalbaar mogelijk.
Een psychologische behandeling is geen wondermiddel! Het is een manier om gewenste veranderingen in gang te zetten. Met behulp van een ROM systeem wordt de voortgang van de behandeling gemeten. Aan de hand van vragenlijsten die u krijgt toegestuurd via Praktijkdata en/of via Telepsy houden wij zicht op uw klachten en of deze verminderen. Doel is, dat u zich weer rustiger, meer uzelf en meer ontspannen voelt. De uitkomsten worden, als u dat wilt, aan u meegegeven. Daarnaast kunt u als aanvulling op de gesprekken bij bepaalde klachten ook kiezen voor een online behandelmethode. Dit geeft u de kans om in uw eigen tijd met oefeningen aan de slag te gaan. De inzet van deze e-health modules bespreken we tijdens de sessie.

Toestemmingsverklaringen
Wanneer de behandeling is gestart ontvangt u van mij een formulier Toestemmingsverklaring ROM-meting SBG. Hierop kunt u invullen of bepaalde gegevens verstrekt mogen worden aan het SBG. Op het formulier van het SBG staat hier meer informatie over. Nadat u deze heeft doorgenomen kunt u invullen voor welke optie u kiest. U kunt de verklaring ter plekke invullen, of thuis invullen en mee brengen naar uw eerstvolgende consult.

Ook ontvangt u een Toestemmingsverklaring Huisarts, waarop u kunt aangeven of uw huisarts een behandelplan en een verslag van uw behandeling mag ontvangen. Het plan of verslag krijgt u altijd eerst zelf te lezen. U geeft dan aan of u akkoord bent met de inhoud.

Uw rechten en de route bij eventuele klachten
Als GezondheidsZorg psychologe sta ik geregistreerd bij het Ministerie van V.W.S. conform de zogenoemde BIG registratie. Daarnaast ben ik lid van de beroepsvereniging van de Nederlandse Psychologen, het NIP, de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie en de Vereniging voor EMDR in Nederland. Dit betekent, dat ik gehouden ben aan de beroepscode en de wettelijk vastgelegde voorwaarden. U hebt recht op kennisname van uw dossier.
Wanneer u een klacht hebt over mijn werkwijze en vermoedt, dat deze in strijd is met de beroepscode, wil ik u vragen om hierover met mij in gesprek te gaan. Mocht het klachtgesprek niet tot een oplossing leiden, dan kunt u een gesprek aanvragen met mevrouw J. Steinbusch, GZ psycholoog, dhr. M. Heutink, GZ psycholoog, of mevrouw R. Hesselink, Psychosomatisch oefentherapeut, van het Therapeuten Collectief PsySo. Indien in dat gesprek niet tot een oplossing wordt gekomen, kunt u uw klacht kenbaar maken bij de klachtenfunctionaris van P3NL. Eventueel kunt u doorverwezen worden naar het College van Toezicht van de Stichting Kwaliteitsbewaking Psychotherapie van het NIP.

U hebt recht op geheimhouding. Dit wil zeggen, dat er geen informatie wordt gegeven over u of uw behandeling aan derden, tenzij u hier expliciet met een getekende brief om hebt gevraagd. Indien tijdens de behandeling blijkt, dat u, of iemand in uw naaste omgeving in gevaar is, zal met u worden besproken op welke wijze deze informatie aan hulpverlenende instanties, of uw huisarts kan worden gemeld.

Kosten
Sinds 2008 zijn de zorgverzekeraars in Nederland verplicht om de eerste vijf sessies eerstelijns psychologie te vergoeden. Sinds 2014 wordt daarbij vanuit de zorgverzekeraars gewerkt met een DBC, Diagnose Behandel Code. Dit betekent, dat de behandeling niet per sessie, maar na een serie van gesprekken bij de verzekeraar wordt gedeclareerd. Een behandelserie kan de DBC kort (300 minuten), midden (500 minuten), of intensief (750 minuten) betreffen. Wanneer u inschat dat u langduriger hulp nodig heeft, kunt u dit aanvragen bij de Specialistische GGZ, waar men ook een DBC van 1500 of 3000 minuten kan aanbieden. Om de therapie vergoed te krijgen, hebt u een verwijsbrief van de huisarts nodig. Gesprekken die voor de datum van de verwijsbrief vallen, worden aan u zelf gedeclareerd, omdat de verzekeraar deze niet vergoedt. Verder zijn er een aantal klachtgebieden, zoals burn-out, aanpassingsstoornis en relatieproblemen, die in Nederland niet door de zorgverzekeraars worden vergoed. De kosten van een behandeling van deze klachten zijn in 2018 90 euro per sessie. Raadpleeg uw polis, of ga bij uw zorgverzekeraar na in hoeverre u een tegemoetkoming in de kosten kunt ontvangen. Wanneer de verzekeraar aangeeft, dat uw behandeling kan worden vergoed, houdt dan in de gaten, dat u wel ieder jaar een eigen bijdrage in de zorgkosten betaald voor de medische en/of psychologische hulp die u dat jaar ontvangt. In 2018 bedraagt de landelijke eigen bijdrage 385 euro. Daarnaast betaalt u de kosten van uw eventuele eigen risico als deze nog niet zijn betaald voor een andere medische behandeling in dit jaar. De praktijk heeft contracten met de zorgverzekeraars Menzis, DSW, Zilveren Kruis, VGZ, UVIT, Multizorg, Friesland, Interpolis, Eno en Salland, en staat geregistreerd bij Vecozo. Werkgevers zijn soms bereid bij te dragen in de kosten. Mocht u een sessie af moeten bellen, dan is dit tot 24 uur voor de sessie kosteloos. Indien u later belt, wordt de sessie in rekening gebracht. Bij ziekte uwerzijds, of wanneer het mogelijk is om een andere cliënt op het vrijgekomen tijdstip te zien, geldt hiervoor een uitzondering.

Vervanging
De praktijk is geopend op maandag, dinsdagochtend en vrijdag aan de het Theresiaplein 1a 23 in Borne en op de dinsdagmiddag en de donderdagochtend en om de veertien dagen op de woensdagochtend, donderdagavond en de zaterdag aan de Oerdijk 222 in Okkenbroek. De praktijk is dagelijks telefonisch te bereiken via 06-21247012 en via het emailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ook kunt u voor aanmelding bellen naar mevr. Hesselink op 06-23159877, of mailen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Mocht u ons niet direct kunnen bereiken en toch iemand aan de lijn willen, dan kunt u een bericht doorgeven via onze telefonische centrale 085- 3037868 Bij ziekte of vakantie kunt u voor praktische vragen telefonisch overleggen met de collega’s van het Therapeuten Collectief Psyso: mevrouw Hesselink, mevrouw Steinbusch, mevrouw Walbeek en de heer Heutink. Hun gegevens staan op de website www.top-psyso.nl. Voor een ondersteunende behandelsessie kunt u bij hen een afspraak maken, of contact opnemen met GZ psycholoog mevrouw Koldewijn van de eerstelijns psychologie praktijk het IJkpunt in Rijssen.

Crisis
In de regel is het mogelijk om tussendoor een extra consult, of telefonische afspraak te plannen, wanneer u het idee krijgt, de situatie niet aan te kunnen. Wanneer u in behandeling bent, zal ik met u bespreken, of er risico’s zijn op het ontstaan van crises. Dit zal indien nodig met u en de huisarts verder in kaart worden gebracht, zodat u weet wat u kunt doen, mocht er zich een crisis voordoen. Mocht de praktijk niet bereikbaar zijn, dan kunt u bij crisis onder werktijd het beste contact opnemen met uw huisarts. Deze kan met u inschatten of u gebaat bent bij extra ondersteuning in de vorm van medicatie, gesprekken, of opvang binnen de tweede of derdelijns hulpverlening. Buiten kantooruren is de crisisdienst van de Specialistische GGZ in de regio bereikbaar.

In de hoop op een prettige en succesvolle samenwerking,

Met vriendelijke groeten,

Elleke Brinkman


Contact buiten kantooruren & Samenwerkings-partners

Binnen de Psychologie Praktijk BJ Brinkman wordt de behandeling uitgevoerd met individuele gesprekken. contact via een eigen mailomgeving, de portal genoemd, en telefoon. Ook kan er passend bij de klachten en doelen van een cliënt besloten worden om aanvullend een e-health programma thuis uit te voeren. Deze programma's zoals Fearfighter en Grip op je Dip zijn vanuit de praktijk ingekocht bij Telepsy en New Health Collective (voorheen Mental Share). De ervaring is, dat het prettig is om bij de afronding van de individuele behandeling thuis aan de hand van de programma's met de geleerde vaardigheden te oefenen.

Voor andere informatie over uw klachten en de meest effectieve behandelaanpak kunt u kijken op de website behandelhulp.nl

Crisis
In de regel is het mogelijk om tussendoor een extra consult, of telefonische afspraak te plannen, wanneer u het idee krijgt, de situatie niet aan te kunnen. Wanneer u in behandeling bent, zullen de behandelaars met u bespreken, of er risico’s zijn op het ontstaan van crises. Dit zal indien nodig met u en de huisarts verder in kaart worden gebracht, zodat u weet wat u kunt doen, mocht er zich een crisis voordoen. Mocht de praktijk niet bereikbaar zijn, dan kunt u bij crisis onder werktijd het beste contact opnemen met uw huisarts. Deze kan met u inschatten of u gebaat bent bij extra ondersteuning in de vorm van medicatie, gesprekken, of opvang binnen de tweede of derdelijns hulpverlening. Buiten kantooruren is de crisisdienst van de Specialistische GGZ in de regio bereikbaar. Hier kunt u zich aanmelden via de huisarts.

Wilt u anoniem iemand spreken als u zich in nood voelt psychisch, dan kunt u bellen naar het landelijke telefoonnummer 113.

Top Psyso

Theresiaplein 1a-23
7622 HK Borne
Tel: 085-3037868
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top Psyso